Short Rib Stew

Every Other Wednesdays & Thursdays